หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ สำรวจข้อมูลการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ณ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

หน้าหลัก

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความประสงค์จะดำเนินการสำรวจข้อมูล

การฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ณ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอความร่วมมือสถานศึกษาเอกชน

โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามออนไลน์ด้านล่าง และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000