หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ การสำรวจข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความประสงค์จะสำรวจข้อมูลความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนา/กำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

โดยขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาเอกชนกรอกและส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์กลับไปยังสำนักงานฯ

E-mail : foreignopec@opec.go.th

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 

เอกสารดาวน์โหลด

๑. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน <คลิกที่นี่> 

๒. แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน <คลิกที่นี่>

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000