หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน้าหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือนำ >>Click<<

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ >>Click<<

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000