หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ การขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข

หน้าหลัก

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000