หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 237/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

หน้าหลัก

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ที่ 237/2560

เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

>> ดาวน์โหลด <<

>>คำสั่ง 89/2559 (ยกเลิก)<<

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000