หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ค่ายที่ ๒

หน้าหลัก

/ckfinder/userfiles/files/KN/OLIMPIC/announcementPreolympicCamp2.pdf

/ckfinder/userfiles/files/KN/OLIMPIC/AppicationFormPreolympicCamp2.pdf

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000