หน้าหลัก \ กิจกรรม สช.จังหวัด \ สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560

หน้าหลัก

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง

ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000