หน้าหลัก \ กิจกรรม สช.จังหวัด \ จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2560

หน้าหลัก

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง

ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000