หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน้าหลัก

นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.) เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

   

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กล่าวว่า การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เป็นการให้ความช่วยเหลือประชากรที่อยู่ในวัยเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน (อายุ 3 – 18 ปี) ที่ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้ได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

   

นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบประชากรวัยเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษากับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย พบว่าในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 124,136 คน คิดเป็นร้อยละ 16.99 ของประชากรกลุ่ม 3 – 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย และจะต้องเข้าสู่การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาต่อไป

 

 

 

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000