หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.เจรจาเฉียวปั้นทำ MOU ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน

หน้าหลัก

          

          นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เข้าประชุมเจรจาความร่วมมือ และการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนของประเทศไทยกับสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (เฉียวปั้น)  เมื่อวันที่ช่วงเช้าวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ กรมวัฒนธรรม สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (เฉียวปั้น) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนฝ่ายไทยได้แก่  ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสามัญศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม และข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการเจรจาถึงความร่วมมือในครั้งนี้

          รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า สำหรับการเดินทางเข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเจรจาข้อตกลงความร่วมมือในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับใหม่ และเพื่อขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนภาษจีนในโรงเรียนเอกชนให้มีความต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ต้องการเรียนภาษาจีนแต่ยังขาดแคลนบุคลากรทีในการสอนภาษจีนรวมทั้งประเทศไทยด้วยในส่วนของเฉียวปั้นก็ได้สนับสนุนโดยการส่งครูจีน และสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนไปช่วยในการเรียนการสอนภาษาจีนแก่ประเทศไทย ทำให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และมีจำนวนผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทยมีมากขึ้นด้วยและเฉียวปั้นจะยังให้มีการช่วยเหลือต่อไป โดยเริ่มจากการช่วยเหลือกับภาครัฐก่อน ทำให้เป็นการสร้างมิตรภาพอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่วนราชการไทยที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อมาศึกษาภาษาจีนในขณะนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ทั้งนี้จากการหารือในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก็จะได้นำเรียนไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเข้าสู่การร่วมลงนามความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการต่อไป

      ตามที่รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายประการหนึ่งคือ นำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการเมืองและความมั่นคงสำหรับนโยบายการศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นนั้น

   

   

           กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาล  โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย  ซึ่งประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล  พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์ให้ความสำคัญในการแข่งขันบนเวทีโลก ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั้นปั้น) ได้ลงนามกรอบข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเกี่ยวกับการสร้างครูสอนภาษาจีนรุ่นใหม่ โดยให้ทุนไปอบรมภาษาจีนอย่างเข้มข้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี  จำนวนปีละ 30 ทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2558  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน  โดยปีการศึกษา 2556 – 2558 มีครูไทยที่ได้ทุนไปอบรมภาษาจีน จำนวนทั้งสิ้น 35 คน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยังมีความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ด้านการส่งครูอาสาสมัครจีนไปสอนในโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2556  จากจำนวน 21 คน ในปีแรก และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี  ในส่วนของปีล่าสุดได้รับการสนับสนุน ปีละประมาณ 500 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนเอกชนซึ่งมีจำนวนประมาณ ปีละ 600 – 700 คน  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว เพื่อรวบรวมข้อมูลและแนวทาง/สาขาใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน และเนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับเดิม  ได้ครบกำหนดในปี 2558 ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนจึงจำเป็นต้องดำเนินการเจรจาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับใหม่ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพมากขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โรงเรียนได้รับการสนับสนุน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาจีนที่ทีคุณภาพ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นจากเจ้าของภาษา

            จากนั้นช่วงเช้าวันที่ 29 กันยายน 2560 นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือเพื่อขอทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ข้าราชการไปเรียนภาษาจีนระยะสั้น ระยะยาวกับสถาบันภาษาจีนปักกิ่งวิทยาเขตชางผิง ณ ห้องประชุมสถาบันภาษาจีนปักกิ่ง วิทยาเขตชางผิง พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันภาษาจีนปักกิ่งวิทยาเขตชางผิง โดยมี Mr. Zhou Hong The president president of Beijing Chainese Language  and Culture College พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันภาษาจีนปักกิ่งวิทยาเขตชางผิง เข้าร่วมการเจรจาและให้การต้อนรับ

   

   

               สำหรับการเดินทางไปเจรจาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ สถาบันภาษาจีนปักกิ่งวิทยาเขตชางผิงครั้งนี้ ยังคงมีเนื้อหาการเจรจาในรายละเอียดของการลงนามความร่วมมือฉบับใหม่เนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับเดิมครบกำหนดในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเดิมเป็นกรอบข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครูไทยสอนภาษาจีนโดยให้ทุนครูไทยสอนภาษาจีนไปฝึกอบรมภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และการเจรจาขอความร่วมมือฉบับใหม่นี้ จะเพิ่มเติมในเรื่องการขอทุนฝึกอบรม และทุนการศึกษาให้นักเรียน และขอการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจจะส่งผลกระทบในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนจะไม่มีการพัฒนาทัดเทียมกับนานาประเทศซึ่งประเทศกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงเยาวชนและบุคลากรของประเทศไทยขาดความรู้ความความสามารถด้านภาษาที่จะแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน

      

      

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว/ ถ่ายภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000