หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ

หน้าหลัก

สช.ประกาศเจตนารมณ์มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย

        นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) กล่าวประกาศเจตนารมณ์ในงาน “ประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” (TED Talks) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์แกนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

  

        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดโครงการงาน “ประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ปฐมวัยสร้างชาติ” หลังจากนั้นได้มีการประกาศเจตนารมณ์ “ประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” (Ted Talks) โดยผู้แทนจากกระทรวง/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

  

        นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการ กช. ได้กล่าวว่า ในประเทศไทยมีจำนวนเด็กปฐมวัยในระบบทั้งหมด จำนวน 1,752,458 คน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต้องรับผิดชอบเด็กปฐมวัย จำนวน 632,383 คน คิดเป็นร้อยละ 36.09 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมด ในส่วนของ สช. จะพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน รวมทั้ง EQ และ IQ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กให้มีโอกาสพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน สช. จะร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กไทยระดับปฐมวัยทั้งประเทศ ไม่ได้แบ่งแยกว่าอยู่ในความดูแลหรือสังกัดใด เพื่อที่จะเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงต่อไป

  

  

  

        สำหรับงาน “ประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกิจกรรมการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นความพร้อมของการดำเนินงานตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ความว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางวิชาการ และประสบการณ์ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา : ภาพ

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000