หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ เลขาธิการ กช. เป็นประธานการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของ สช.

หน้าหลัก

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000