หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช.ร่วมประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561

หน้าหลัก

          ดร. พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน  ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมทางการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม

   

          เลขาธิการ กช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ จัดงานวันการศึกษาเอกชนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ได้รับความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสู่สังคม โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่รวบรวมไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม อาทิ การมอบโล่รางวัลอันทรงคุณค่า OPEC AWARDS มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชน และโรงเรียน ที่สร้างชื่อเสียง การแสดงนิทรรศการ การแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

   

          โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ ยังเป็นปีของการศึกษาเอกชนครบรอบ 100 ปี ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561  และในส่วนภูมิภาค จัดขึ้นในอีก 4 จังหวัด ได้แก่  วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 จัดขึ้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 จัดขึ้นที่ จังหวัดน่าน  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จัดขึ้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จัดขึ้นที่ จังหวัดราชบุรี โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เลขาธิการ กช. กล่าว

   

 

 

 

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ ภาพ

กรรณิกา พันธ์คลอง ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000