หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช. ประชุมวางแผนการดำเนินงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2561

หน้าหลัก

         

          สช. ประชุมวางแผนการดำเนินงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2561 โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   

   

   

   

 

 

 

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000