หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช.จัดประชุมเสริมความเข้าใจทางการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชน

หน้าหลัก

สช.จัดประชุมเสริมความเข้าใจทางการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชน

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎ ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชนให้แก่ข้าราชการส่วนภูมิภาค เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 กันยายน  2560  โรงแรมมณเฑียร  เขตสุรวงศ์  กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุม      

 

          นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งให้มีศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ขึ้นในทุกจังหวัด โดยอำนาจหน้าที่ของ กศจ.ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนโดยตรง คือ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน ดังนั้นเพื่อให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กับแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 – 2564 นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี รวมถึงการรับฟังแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนให้เกิดอัตลักษณ์สอดคล้องกับพื้นที่เพราะแต่ละพื้นที่มีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์งดงามแตกต่างกัน ทั้งระบบสังคม ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี ภาษา เป็นต้น   จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในภูมิภาคให้ได้มาตรฐาน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพและแข่งขันได้กับนานาอารยประเทศ

  

            ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาเอกชนให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกันรวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ  โดยจัดประชุมในวันที่  13-14 กันยายน  2560  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ รวมทั้งสิ้น  300  คน

  

  

         

          นอกจากนี้ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหารทั่วไป งบประมาณ และทรัพย์สินรวมทั้งมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงส่งผลต่อการจัดการศึกษาเอกชน ซึ่งเดิมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

          เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชนไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดการศึกษาเอกชน จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาเอกชนให้กับผู้บริหารและข้าราชการที่ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาเอกชนในภูมิภาค ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี รวมถึงการรับฟังปัญหาต่าง ๆ   เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานการศึกษาเอกชนให้มีความก้าวหน้าต่อไป

 

ข้อมูลประกอบการบรรยาย คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000