หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ ผลการประชุม กช. ครั้งที่ 3/2560

หน้าหลัก

          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน  2560 ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดเผยผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

* รับทราบเรื่อง แนวทางพัฒนาการศึกษาเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang mai Private Education Model)

          ที่ประชุมได้รับทราบ แนวทางพัฒนาการศึกษาเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang mai Private Education Model) โดยจากที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน 4 ภูมิภาค เพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับทราบรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนต่อไป โดยครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 4 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 30 – 30 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน สำนักงานฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาเอกชนของจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่จังหวัดอื่นๆ ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนในบริบทของแต่ละจังหวัดต่อไป

ในการนี้ สำนักงานฯ ขอนำเสนอแนวทางพัฒนาการศึกษาเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang mai Private Education Model) มีสาระสำคัญดังนี้

วิสัยทัศน์ “การศึกษาเอกชนเชียงใหม่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล”

พันธกิจ

1.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนให้มีคุณภาพในระดับสากล

2.  เสนอโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล

3.  รับฟังปัญหาจากผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองเสนอต่อหน่วยต้นสังกัดเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และบูรณาการวัฒนธรรมล้านนารวมทั้งสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการจัดการเรียนรู้

2.  พัฒนาผู้บริหารด้านภาวะผู้นำทางการศึกษาและการบริหารจัดการที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ครู ผู้บริหาร ให้จัดการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนในระดับสากล

เป้าหมายที่จะเกิดกับผู้เรียน

1.  ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technology Skills)

2.  ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (Life Skills and Professional Skills)

3.  การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

4.  ทักษะด้านนวัตกรรมและการผลิตชิ้นงาน (Innovative and Productive Skills)

5.  ทักษะด้านการเรียนรู้และการคิดและมีคะแนน ONET และ PISA เพิ่มขึ้น

6.  ทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ ภาษาเพื่อนบ้าน (Communication)

7.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (คุณธรรม : Moral จริยธรรม : Ethics) Growth Mindset

Chiang mai Private Education Model “Quality in Diversity”

กำหนดกลยุทธ์ใหม่ปี 2560 – 2564 “5S”

SUPPORT (ส่งเสริม สนับสนุน) : (1) แผน นโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด (2) การสร้าง /พัฒนาเอกลักษณ์คุณภาพของแต่ละโรงเรียน

STRENGTEN (ทำให้เข้มแข็ง มีพลังมากขึ้น) : (1) ทำให้เข้มแข็ง มีพลังมากขึ้น (2) สร้างจุดเด่น  ความเชี่ยวชาญพิเศษ(3) ลบจุดอ่อน  ก้าวข้ามข้อจำกัด

SHARE (ช่วยเหลือ แบ่งปัน) : (1) Best Practice  (2) ศักยภาพโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ

SUSTAIN (รักษาไว้ ค้ำจุน ดำรงอยู่ต่อไป) : (1) แผนติดตาม  มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง (2) ความเข้มแข็งของ IQA  (3) การพัฒนาที่ยั่งยืน

SYNERGY  การประสานพลัง

เพื่อให้โรงเรียนเอกชนนำไปปรับใช้ในการจัดทำแผน/โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (Input – Process – Output) ตามขนาดของโรงเรียน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพของแต่ละโรงเรียน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ต้องมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

       

* รับทราบเรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

          ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอนำเสนอการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง “โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับไทยแลนด์ 4.0” ระยะเวลา 5 นาที

          วีดิทัศน์ เรื่อง “โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับไทยแลนด์ 4.0”มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

  • ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านต่างๆ การเจริญเติบโตของประเทศเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
  • ความสำคัญของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในการมีส่วนร่วมสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ
  • ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ เช่น นักกีฬามืออาชีพเชฟระดับแนวหน้าของเมืองไทย  แฟชั่นดีไซน์ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล  ศาสตร์การนวดของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  • ที่มาของหลักสูตรวิชาชีพประเภทต่างๆ
  • โรงเรียนเอกชนนอกระบบเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสริมสร้างศักยภาพของแรงงานไทยให้มีความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ

การดำเนินงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1. ศึกษาแนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ

2. การเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ เพื่อหาแนวทางและหลักเกณฑ์การเทียบโอนและการสะสมหน่วยกิตของการศึกษานอกระบบกับการศึกษา ในระบบที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมจัดทำเป็นคู่มือ

3. การพัฒนาการจัดกลุ่มการศึกษานอกระบบในรูปแบบ Cluster เพื่อยกระดับบทบาท
และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพยากรการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

4.  การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับพื้นฐาน ต้น กลาง สูง) หลักสูตรวิชาภาษาจีน (ระดับพื้นฐาน ต้น กลาง สูง)

5.  จัดทำ/ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนอกระบบ

    5.1  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

    5.2  ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้สื่อการสอนในบางวิชาเป็นภาษาต่างประเทศของโรงเรียนนอกระบบ

       

               เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               ที่ประชุมได้เสนอเรื่องที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

4.1  เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ .. ....

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ยกร่างร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

มีสาระสำคัญประกอบด้วย

1.  หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)

2.  การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และโรงเรียนในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

3.  การดำเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการอุดหนุน

4.2  เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ..) .. ....

               สำนักงานฯ ได้ยกร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังนี้

               1.  แก้ไขอัตราแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยปรับอัตราการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในส่วนของเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม จำแนกเป็น

                   - ระดับก่อนประถมศึกษา ปรับเพิ่มจากอัตรา 9,650.50 บาท เป็น 10,010.50 บาท (เพิ่มขึ้น 360 บาท/คน/ปี)

                   - ระดับประถมศึกษา ปรับเพิ่มจากอัตรา 9,820.50 บาท เป็น 10,180.50 บาท (เพิ่มขึ้น 360 บาท/คน/ปี)

                   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปรับเพิ่มจากอัตรา 13,347.50 บาท เป็น 13,797.50 บาท (เพิ่มขึ้น 450 บาท/คน/ปี)

                   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรับเพิ่มจากอัตรา 13,677.50 บาท เป็น 14,127.50 บาท (เพิ่มขึ้น 450 บาท/คน/ปี)

               2.  แก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ ข้อ 15 (4) เพื่อเพิ่มมาตรการกำกับดูแล ให้โรงเรียนจ่ายเงินเดือนครูตามวุฒิและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระเบียบกำหนด

               3. เพิ่มเติมข้อ 5 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการปฏิรูปการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

4.3  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด .. ....

             1.  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ประสานและส่งเสริม การพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียนของโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดให้มีความเป็นเอกภาพ ต่อมาได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ทำให้การบริหาร และการจัดการศึกษาของส่วนภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

             2.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. 2557  เพื่อให้การประสานและส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ยกร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. .... และได้นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาเรียบร้อยแล้ว มีสาระสำคัญประกอบด้วย

             1.  คำนิยาม

             2.  องค์ประกอบของคณะกรรมการ

             3.  วิธีการคัดเลือก วาระการดำรงตำแหน่ง การออกประกาศแต่งตั้ง

             4.  อำนาจหน้าที่

             5.  บทเฉพาะกาล

4.4  เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้แทนโรงเรียนในคณะอนุกรรมการเงินยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

          สำนักงานฯ จึงมีความเห็นว่า เพื่อให้การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านผู้แทนโรงเรียน) ในคณะอนุกรรมการ เงินยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านผู้แทนโรงเรียน) ในลำดับที่ 2 คือ นายอุสมาน อารง ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านผู้แทนโรงเรียน) ในคณะอนุกรรมการเงินยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

             จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านผู้แทนโรงเรียน) ในลำดับที่ 2 คือ นายอุสมาน อารง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านผู้แทนโรงเรียน) ในคณะอนุกรรมการเงินยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

4.5  เรื่อง การอนุญาตให้โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้

             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดการประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดประเด็นการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการศึกษาเอกชนแนวใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 7 ประเด็น ดังนี้

             1.  การจัดการศึกษานอกระบบแบบออนไลน์

             2.  การใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อการสอนในโรงเรียนนอกระบบ

             3.  การเปิดโรงเรียนนอกระบบโดยใช้สถานที่/ครูของโรงเรียนในระบบ

             4.  การใช้ผู้สอนของโรงเรียนนอกระบบมาสอนในโรงเรียนสามัญศึกษา

             5.  การเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ของผู้เรียนเพื่อศึกษาต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น

             6.  การเปิดสอนโรงเรียนนานาชาติประเภทวิชาชีพ (อาชีวศึกษา)

             7.  การอนุญาตให้โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถกู้ยืมเงิน
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้

             ทั้งนี้ จากประเด็นการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการศึกษาเอกชนแนวใหม่ จำนวน 7 ประเด็น ดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ คือประเด็นที่ 7 คือ “การอนุญาตให้โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้” ซึ่งมี นางรัตนาภรณ์  วัฒนศัพท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้นำเสนอ เนื่องจากโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาเป็นโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนจึงมีความเห็นว่า “กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้ เพื่อลดการเหลื่อมล้ำในการส่งเสริมให้โรงเรียนได้รับสิทธิเสมอกัน  รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีอาคารสถานที่และสื่ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น” ซึ่งการขออนุญาตไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2558 ข้อ 5 ที่กำหนดนิยามคำว่า “โรงเรียน หมายความว่า โรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ” และข้อ 6 หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน ที่กำหนดว่า“(1) โรงเรียนที่มีสิทธิกู้ยืมเงิน ต้องมีลักษณะ (1.1) เป็นโรงเรียนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล”
และอาจส่งผลให้กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบมีเงินไม่เพียงพอให้โรงเรียนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน) กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้  เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบไม่ได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเติมแต่ประการใด

             ในการนี้ เพื่อให้การอนุญาตให้โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้เป็นไปด้วยความรอบคอบ คณะอนุกรรมการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงได้พิจารณากรณีดังกล่าวและมีความเห็นว่า “เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในประเด็นการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการศึกษาเอกชนแนวใหม่ และเพื่อให้กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสามารถนำเงินที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนในระบบทั้งที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลและที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลที่มีความต้องการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 52 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ” จึงได้มีมติ “เห็นควรอนุญาตให้โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้ โดยมอบให้กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบนำเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ และความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียน ในระบบประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป”

                4.6 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขระเบียบและประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

             สำนักงานฯ จึงมีความเห็นว่า เพื่อให้ระเบียบและประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  และเพื่ออนุญาตให้โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้  จึงเห็นควรเสนอร่างระเบียบและประกาศของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ จำนวน 3 ฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

             จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

             1.  ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ....

             2.  ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ....

             3.  ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ....

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบในหลักการในเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ แต่ได้ให้ สช. ไปดูในรายละเอียดก่อนการออกประกาศมาเพิ่มเติม

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000