หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช.จัดประชุมวิพากษ์ร่างแผนงานขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนด้านต่างประเทศ

หน้าหลัก

        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมวิพากษ์ร่างแผนงานขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน ด้านต่างประเทศตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนูโว กรุงเทพมหานคร

  

        ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเอกชน ด้านต่างประเทศ พ.ศ.2560-2564 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนจากทุกภูมิภาค ผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบและสมาคมโรงเรียนนานาชาติ ผู้แทนส่วนราชการ และข้าราชการ สช. ร่วมวิพากษ์แผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการนำงานด้านต่างประเทศมาช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนสู่สากลได้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบมีศักยภาพเป็น HUB ทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยทาง สช. จะนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแผนฯ ให้สมบูรณ์และชัดเจนก่อนประกาศใช้ต่อไป

  

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน : ภาพ

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000