หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช.รวมพลังโรงเรียนเอกชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดในเขตภาคอีสาน

หน้าหลัก

   

   ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) รับมอบเงินบริจาคจากสมาคมสภาการศึกษาเอกชนฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม  2560  เวลา 10.30 น.  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีรายนามผู้บริจาคดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

รายชื่อสมาคมและโรงเรียนเอกชน

จำนวนเงิน (บาท)

1.

สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

50,000.-

2.

สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางแห่งประเทศไทย

500,000.-

3.

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

50,000.-

4.

สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

10,000.-

5.

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

10,000.-

6.

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10,000.-

7.

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

16,500.-

8.

สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (แห่งประเทศไทย)

16,500.-

9.

สมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

10,000.-

10.

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย

10,000.-

11.

สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

10,000.-

12.

สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย

10,000.-

13

โรงเรียนบูรณะศึกษา

5,000.-

14.

โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาด

5,000.-

15.

โรงเรียนนีรชาศึกษา

2,000.-

16.

สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์

10,000.-

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

725,000.-

 

   

          ทั้งนี้ สช. ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน"  เลขที่บัญชี 006-1-25427-4 นอกจากจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว การบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติในลักษณะทำนองเดียวกัน จะสามารถนำไปมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า จากเดิม 1 เท่า โดยบุคคลธรรมดานำมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของรายได้ และนิติบุคคล ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ ในช่วง 5 ก.ค. ถึง 31 ต.ค. ตามมติ ครม.

    

   

      

 

 

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000