สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ภารกิจเลขาธิการ สช.

ภารกิจผู้บริหาร สช.

กิจกรรม สช.จังหวัด

ข่าว/ ประชาสัมพันธ์/ กิจกรรมกลุ่มงาน

เรื่องแจ้งเวียน

จัดซื้อจัดจ้าง

ทุนการศึกษา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000