แนวปฏิบัติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ภารกิจผู้บริหาร

สช. ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวย-ตัดเย็บเสื้อผ้าศรีประภัสสร จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน

          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ( เลขาธิการ กช. ) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเสริมสวย-ตัดเย็บเสื...

สช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

         ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเส...

สช.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาดนตรี ประจำปี 2560

                     นางสาวสุกัลยา  อนุชิตไพลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส...

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

กส.
กน.
กร.
กก.
กท.
กข.
กผ.
ตสน.

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง)

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000

-