[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Special School & Powered by SPECIAL POLICY SCHOOL

    กฏ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการแต่งตั้งผู้จัดการ
พ.ศ. 2551
..............................................................

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผุ้จัดการ พ.ศ. 2551"

          ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ 3 ในระเบียบนี้
          "ผู้รับใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
          "ผู้อนุญาต" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
          "โรงเรียน" หมายความว่า โรงเรียนเอกชนในระบบ
          ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแต่งตั้งผู้จัดการ ต้องแต่ตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
          (3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
          (4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศิลธรรมอันดี
          (5) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
          (7) ไม่เคยถูกออกจากราชการ โดยมีความผิดเว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ
          (8) ไม่เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้จัดการโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้จัดการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ
          (9) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษและได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ
          (10) ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
          ข้อ 5 เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการโรงเรียนแล้วให้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบหร้องกับส่งสำเนาหนังสือแต่งตั้งหรือถอดถอนภายในสามสิบวันนับแต่วันแต่งตั้งหรือถอดถอน
          หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการ หนังสือถอดถอนผู้จัดการ ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้
          ข้อ 6 ให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

                                                                                                      ประกาศ ณ  วันที่   17 เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2551

 

                                                                                                                                                                 (นายวรวัจน์   เอื้ออภิญญกุล)
                                                                                                                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                                                                                                                             รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                                                                                                                                   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าชม : 6931


ระเบียบ สช. 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศครูชาวต่างชาติ 29 / มี.ค. / 2556
      คู่มือการรับนักเรียนชาวต่างประเทศ 23 / ธ.ค. / 2553
      หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั้งเพื่อรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 21 / ส.ค. / 2553
      การอุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์ และกำหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2553 21 / ส.ค. / 2553
      กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2553 21 / ส.ค. / 2553
      พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 3 / มิ.ย. / 2553