หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

หน้าหลัก

ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ที่ www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ 5.1.1

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000