หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

หน้าหลัก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศ

มติมหาเถรสมาคม

ที่ 167/2560

วันที่ 10 มีนาคม 2560

เรื่อง

ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560

ซึ่ง มหาเถรสมาคม มีมติให้กระทรวงสึกษาธิการ มอบหมายให้สถานศึกษาต่างๆ

ส่งนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000