หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา

หน้าหลัก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง

จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

(... คลิก  เอกสารแนบ ...)

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000