หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

หน้าหลัก

เรียน  ผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ขอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

1. แนวปฏิบัติ

2. ดาวโหลดรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามรุ่นที่เข้าอบรม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ดังนี้

รุ่นที่ 1  กรุงเทพและปริมณฑล วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
1.1 กรุงเทพและปริมณฑล
1.2 ภาคกลาง
1.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.4 ภาคเหนือ
1.5 ภาคใต้

รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี  
2.1 ภาคกลาง
2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.3 ภาคใต้
2.4 ภาคเหนือ

รุ่นที่ 3  ภาคเหนือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
3.1 ภาคเหนือ
3.2 กรุงเทพฯ
3.3 ภาคกลาง
3.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รุ่นที่ 4  ภาคใต้ วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจ บี  จังหวัดสงขลา  
4.1 ภาคใต้
4.2 ภาคกลาง

3. แบบยืนยันความถูกต้องของ ชื่อ – ชื่อสกุล เพื่อจัดพิมพ์เกียรติบัตรแบบยืนยันความถูกต้องของ ชื่อ – ชื่อสกุล เพื่อจัดพิมพ์เกียรติบัตร

 

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000