หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หน้าหลัก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดนราธิวาส วิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดนราธิวาส วิชาเคม

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดนราธิวาส วิชาชีววิทยา

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดนราธิวาส วิชาฟิสิกส

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดปัตตานี วิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดปัตตานี วิชาเคมี

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดปัตตานี วิชาชีววิทยา

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดปัตตานี วิชาฟิสิกส์

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดสูตล วิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดสตูล วิชาเคมี

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดสตูล วิชาชีววิทยา

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดสตูล วิชาฟิสิกส์

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดยะลา วิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดยะลา วิชาเคมี

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดยะลา วิชาชีววิทยา

รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดยะลา วิชาฟิสิกส์

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000