หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าหลัก

หนังสือ เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  /ckfinder/userfiles/files/4099.pdf

 

หนังสือ เรียนประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  /ckfinder/userfiles/files/4100.pdf

 

หนังสือ เรียนประธานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด  /ckfinder/userfiles/files/4101.pdf

 

หนังสือ เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน/ckfinder/userfiles/files/4120.pdf

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000