หน้าหลัก \ บริการดาวน์โหลด \ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ

หน้าหลัก

การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ

1. ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ คลิกที่นี่

​2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่

​3. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555 คลิกที่นี่

 

การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม ... การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คลิกที่นี่

 

การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ

1. คู่มือการรับนักเรียนชาวต่างประเทศ (แนวปฏิบัติ) คลิกที่นี่

2. ตัวอย่างหนังสือนำจากทางโรงเรียน คลิกที่นี่

3. แบบฟอร์มต่าง ๆ ของการรับนักเรียนชาวต่างประเทศ คลิกที่นี่

4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED คลิกที่นี่

 

การรับบุคลากรชาวต่างประเทศ

1. แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน  คลิกที่นี่

2. ตัวอย่างหนังสือนำจากทางโรงเรียน คลิกที่นี่

3. ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ คลิกที่นี่

4. แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ คลิกที่นี่

5. แบบฟอร์มหนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ คลิกที่นี่

6. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 คลิกที่นี่

7. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คลิกที่นี่

 

การรับครูชาวต่างประเทศ

1. แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งครู/ผู้สอนชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน  คลิกที่นี่

2. ตัวอย่างหนังสือนำจากโรงเรียน คลิกที่นี่

3. ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกที่นี่

4. ตารางแต่งตั้งถอดถอนครู คลิกที่นี่

5. แบบฟอร์มแต่งตั้งครูในระบบ คลิกที่นี่

6. แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้สอนนอกระบบ คลิกที่นี่

7. แบบฟอร์มถอดถอนครูในระบบ คลิกที่นี่

8. แบบฟอร์มถอดถอนครูนอกระบบ คลิกที่นี่

 

การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อการคุ้มครองเด็ก ICPC

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศอังกฤษเพื่อการคุ้มครองเด็ก (International Child Protection Certificate : ICPC) 

1. การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศอังกฤษเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC) คลิกที่นี่

2. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC) คลิกที่นี่

 

การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แจ้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ต้องกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

1. การกำหนดค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่

 

การจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทราบ

1. ประกาศ สช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารและรายละเอียดกิจการโรงเรียนในระบบ คลิกที่นี่

2. หนังสือด่วนที่สุด เรื่องจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 คลิกที่นี่

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000