ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 81 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

  • การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนใน ระดับขั้นพื้นฐาน และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับดีมาก สมัครเข้ารับการประเมินในโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียดการประเมินตามเอกสารแนบ)โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ส่งใบสมัคร(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถานที่ปฎิบัติงานชั่วคราว โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 หรือที่อีเมล sdopec@hotmail.com  หรือสอบถามได้ท ...
    ส่ง 4 พ.ย. 2557 22:41 โดย วิน จิตรไกสร
  • สำรวจครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สำรวจครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน     - สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
    ส่ง 4 พ.ย. 2557 01:44 โดย ณัฐพร หอมสุวรรณ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 208 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 130 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ระบบงาน

https://plan.opec.go.th

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557

http://psisapp.com/
203.146.75.17
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1Guk_mGUHUXtnaLdbjlyWrzseLz1Wj0n7d_zybeZPiF4/viewform
I-DOC @OPEC   ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments