ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 137 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเอกชน   รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ผู้กรอกแบบตอบรับท่านใด หากไม่ปรากฏชื่อในประกาศหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาประสานทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 081 919 9847 (อาจารย์ ปริยาพร  ญาณะช ...
  ส่ง โดย อำไพ โคตรสมบัติ
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้ว จึงซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับสถานศึกษาเอกชน รวมทั้งการประเมิณภาษีโรงเรือนและที่ด ...
  ส่ง โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หล ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2558 20:52 โดย ณัฐณิชา ปัญญาชื่น
 • การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2558 02:50 โดย จิรัชญา พายัพ
 • รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา2557 เนื่องด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีการศึกษา 2557 จึงขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 บันทึกลงแผ่นซ ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2558 18:17 โดย ทัตชญา ธัญญเจริญ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 337 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาพิจารณ์

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 26 มี.ค. 2558 17:53 โดย ธเนตร สภานนท์
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 26 มี.ค. 2558 17:54 โดย ธเนตร สภานนท์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

 • คำถาม-คำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คำถามคำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน   1.  คำถาม : การจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ด้วยงบประมาณงบดำเนินงาน หากมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเวลา ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2558 22:24 โดย รัตนา ไชยเสน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 194 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP รัฐบาลมาเลเซียเสนอทุนการศึกษาแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Instructional Design and Learning Object Development for Education and Training ระหว่างวันท ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2558 00:22 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรมศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558/2559 ประเทศอินโดเนเซีย ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์  ประเทศอินโดเนเซีย แจ้งให้ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558/2559 ในหลักสูตร Earth and Sapace sience อบรมระหว่างวันที่ 4 ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2558 02:36 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุน ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2016 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ ( ASEAN Scholarships)เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบการศึกษาของสิงคโปร์ โดยนักเร ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2558 02:11 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนการศึกษารัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2015 - 2016 ทุนการศึกษารัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2015 - 2016    รัฐบาลตุรกีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรงานวิจัย ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2558 01:29 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP รัฐบาลมาเลเซียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Developing Classroom Skill: The Effective Facilitator ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 18 ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2558 01:55 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1K6gr53jNiGrSkKVetHxc97dlTsIsgTOZiexpRCzydwA/viewform
http://203.146.75.8/
https://plan.opec.go.th

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557
http://psisapp.com/
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Comments