ภารกิจผู้บริหาร

รองเลขาธิการ กช.ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559"

             นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิก...

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (KC)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เปิดศูนย์การเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (Knowledge  Center of  Office  of  the  Private  Educatio...

เลขาธิการ กช. นำข้าราชการ สช. ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี 2559

       นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำข้าราชการ สช. ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางว...

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

กส.
กน.
กร.
กก.
กท.
กข.
กผ.
ตสน.

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                     Contact Webmaster 
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           โทรศัพท์ 02-2821000-330 
    โทรศัพท์ 02-2821000