https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3BlYy5nby50aHxvcGVjfGd4OjVkNGY2M2Y5YjZhZGRkNDI


ภารกิจเลขาธิการ

 • เลขาธิการ กช. ชู 7 คุณลักษณะ นร. เอกชน             22  เม.ย. 2558 ; นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารของ สช. โดยกล่าวว่า รศ.นพ.กำจร ตติยกว ...
  ส่ง โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • สช. จัดอบรมครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา                     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร ...
  ส่ง โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • สช.จัดอบรมภาษีโรงเรียนกวดวิชา                สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดอบรมให้ความรู้โรงเรียนกวดวิชา สร้างความเข้าใจเรื่องภาษี                              23 เม.ย.58 : นายพิชัย แก้วสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2558 21:25 โดย สาวิตรี บุญครอง
 • ไม่มีชื่อ                                  
  ส่ง 22 เม.ย. 2558 04:17 โดย นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
 • สช.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี ๒๕๕๘                      คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต  ผู้บริหาร  และคณะครูในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมสืบสานประเพณีไทย ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2558 02:09 โดย สาวิตรี บุญครอง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 149 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 56 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 355 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

 • คำถาม-คำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คำถามคำตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน   1.  คำถาม : การจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ด้วยงบประมาณงบดำเนินงาน หากมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเวลา ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2558 22:24 โดย รัตนา ไชยเสน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

 • Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ 15 Asia-Pacific Centre of Education for International Uderstanding (APCEIU) สาธารณรัฐเกาหลี ขอเชิญนักการศึกษาที่มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรมครูอย่างน้อย 5 ปี หรือเป็นเจ้าหน้าท ...
  ส่ง โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ
  ส่ง 24 เม.ย. 2558 00:02 โดย ยุวเรศ เนตรสว่าง
 • โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงปี ๓" เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "สื่อไทย..ในย ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2558 19:53 โดย ณัฐณิชา ปัญญาชื่น
 • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2558 20:19 โดย ณัฐณิชา ปัญญาชื่น
 • สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโทโดยใน หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ และหลักสูตรปริญญาเอกได้จัดสรรทุนการศึกษาประเภท ...
  ส่ง 20 เม.ย. 2558 23:50 โดย นางสาวศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 204 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนฝึกอบรมภายใต้โครงการ Brunei - U.S. English Language Enrichment Project for ASEAN    ด้วยมหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม (UBD) และศูนย์ East - West Center (EWC) สหรัฐอเมริกา         ได้ร่วมจัดหลักสูตร II - Week English Language Enrichment Project for ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2558 01:18 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55 และ 56 ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55th & 56th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2558 01:33 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP รัฐบาลมาเลเซียเสนอทุนการศึกษาแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Instructional Design and Learning Object Development for Education and Training ระหว่างวันท ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2558 00:22 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรมศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558/2559 ประเทศอินโดเนเซีย ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์  ประเทศอินโดเนเซีย แจ้งให้ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558/2559 ในหลักสูตร Earth and Sapace sience อบรมระหว่างวันที่ 4 ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2558 02:36 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุน ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2016 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ ( ASEAN Scholarships)เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ตามระบบการศึกษาของสิงคโปร์ โดยนักเร ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2558 02:11 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/1K6gr53jNiGrSkKVetHxc97dlTsIsgTOZiexpRCzydwA/viewform
http://203.146.75.8/
https://plan.opec.go.th

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/cheiykhearwmkarsammnaphunathangkarsuksahaengprathesthiypracapi2557
http://psisapp.com/
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://schoolsearch.opec.go.th/
http://www.opece-content.com/
http://job.opec.go.th/
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/xngkh-khwam-ru-km

จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Comments