ภารกิจเลขาธิการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 290 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 179 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งเพื่อทราบ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 179 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • ส่งแบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด เรื่อง ส่งแบบประเมินความพร้อมของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง โดย จุลเทพ สารสนเทศ
 • โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑ ...
  ส่ง โดย ณัฐณิชา ปัญญาชื่น
 • โครงการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดโครงการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ และความสามารถด้านภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ หากนักเรียนในโรงเรียนของท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ โปรดสอบถามรายละเอ ...
  ส่ง โดย ณัชชารีย์ จิตรรัตน์ติกร
 • ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพวาด ห้วข้อ "ประเทศไทยในฝัน" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" ชิงรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ส่งผลได้ตั้งแต่บัดน ...
  ส่ง โดย ณัฐณิชา ปัญญาชื่น
 • ขอเชิญส่งผู้แทนเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเยาวชน (ผู้แทนกลุ่มเยาวชน)  ด้วยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) โดยคณะกรรมการเพื่อการดำเนินการให้มีการเลือกสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ผู้แทนกลุ่มเยาวชน) ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2559 18:54 โดย ปิยมาศ วงษ์ประยูร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 625 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตรวจสอบภายใน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝากประชาสัมพันธฺ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 376 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ทุนการศึกษา

 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560     สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่น ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2559 23:28 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 และรุ่นที่ 58     ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหนังสือแจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครท ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 00:56 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • ทุน ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา         กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำ     ในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2559 20:13 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
 • รับสมัครทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร                 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร ได้รับสมัครนักเรียนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ ๓ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร ...
  ส่ง 9 มี.ค. 2559 19:05 โดย ดำรงศักดิ์ อรชุน
 • รัฐบาลอินเดียจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2016-2017    ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทสไทย แจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรที่นั่งการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ว ...
  ส่ง 29 ก.พ. 2559 22:16 โดย เพชรรัตน์ สิทธิรักษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »ระบบงาน

dropout.opec.go.th
http://student.opec.go.th/
http://pdc.opec.go.th/index.php?index=search
http://webboard.opec.go.th/
https://www.info.go.th/
kpi.opec.go.th
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/Kpi1.jpg
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/stem-education
vreport.opec.go.th
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/Train.jpg
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/karcadsnamsxbo-netpikarsuksa2558
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/listroadmap
https://sites.google.com/site/opecvocesar/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/p-paythit
http://203.146.75.8:8080/
www.aksorn.com/tels15
http://www.psisopec.com
203.146.75.17
I-DOC @OPEC  ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
PDC
http://www.moc.moe.go.th/ict/
http://sbp.opes.go.th/
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/home/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF.jpg


จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจสอบภายใน
Ċ
นางสาวศษิตา โลกถวิล,
17 พ.ย. 2558 20:17
Ċ
นางสาวศษิตา โลกถวิล,
17 พ.ย. 2558 20:17
Comments